ขอแสดงความยินดี

นางสาวปริณดา คำบุญชู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงกีฬายูโด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้นำนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่  ในชนิดกีฬายูโด จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -3 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับรางวัล ได้แก่

1. นางสาวปริณดา คำบุญชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
เหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักเกิน 42-45 กก. อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 
และนักกีฬาโรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับการเลื่อนชั้นสายวิทยฐานะของสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เป็นสายฟ้าและสายน้ำตาล ตามลำดับ ได้แก่
1.เด็กหญิงเพ็ญนภา เวชภูมิ  ม.2/4 เลื่อนชั้นสายวิทยฐานะเป็นสายฟ้า
2.นางสาววัลยา สมบุตร ม.4/5 เลื่อนชั้นสายวิทยฐานะเป็นสายฟ้า
3.นายอัครพงศ์ แสนต๊ะ ม.4/5 เลื่อนชั้นสายวิทยฐานะเป็นสายฟ้า
4.นายนภดล ชัยยา ม.4/6 เลื่อนชั้นสายวิทยฐานะเป็นสายฟ้า
5.นายภาคภูมิ แสงศรีจันทร์ ม.4/2 เลื่อนชั้นสายวิทยฐานะเป็นสายน้ำตาล

ผู้ฝึกสอน
ว่าที่ร้อยเอกรุ่ง จันเดียว
นางสาวชนัสดา ไชยวรรณ
นายวีรชน กัลยาวุฒิ (นศ.ฝึกประสบการณ์)