จุลสารของโรงเรียน

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6