จุลสารของโรงเรียน

กิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครูและนันทนาการสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู สพม.เชียงใหม่