จุลสารของโรงเรียน

วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู สพม.เชียงใหม่