รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 10 มกราคม 2566 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบาย QUICK POLICY ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร  วรรณการ ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยางเนิ้ง อาคารปาริชาติ จั

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...