ขอแสดงความยินดี

มอบรางวัลกิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสารภีพิทยาคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยให้เกียรติการมอบรางวัลครั้งนี้โดย นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ บริเวณ ลานเสาธงโรงเรียน ซึ่งผลการแข่งขันคือ นายรพีภัทร พูนเกษ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ในโครงการ Festival of Talent กิจกรรม "เรียงร้อยถ้อยความ"ซึ่งจัดขึ้น วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายใต้โครงการ Festival of Talent ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ ในกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ รายการเขียนตามคำบอกและเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายรพีภัทร พูนเกษ ม.5/2
2. นางสาวจารุณี เลาจาง ม.5/5
3. นางสาวธัญญลักษณ์ วงค์งาม ม.5/5

...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...