ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนสารภีพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสารภีพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
1. นายจักรพันธ์ จิตบาล
2. นายกฤตภาส ริมแจ่ม
3. นางสาวดวงชนก ตาอิน
4. นางสาวพัชราภรณ์ กันธรรม
5. นางสาวศศิกาญจน์ วงศ์ไทย
6. นางสาวสุฑาสิณี เกษพรม
7. นายรัตนจักร สมสนิท
8. นายเดชณรงค์ บุญนาม
9. นายดนัย ศรีลา