จุลสารของโรงเรียน

ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม ร่วมสนับสนุนป้าย "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน"