รับมอบสื่ออุปกรณ์ การดำเนินงานศูนย์โรงเรียนปลอดบุหรี่

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวุฒิไกร  วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม นางปริยา  บุญตัน นายกฤษณ์พีรัช  ชลยศปกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม และครูอุบล  เครือคำอ้าย หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้อนรับ ครูสุพิม  ค้าขาย  และนายธนพนธ์  ปึงทิพย์พิมานชัย ผู้แทนมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่  รับมอบสื่ออุปกรณ์ รวมถึงแจ้งเรื่องการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ และการจัดอบรมนักเรียนแกนนำ Gen Z 
...คลิกเพื่อแสดงภาพเพิ่มเติม...