ขอแสดงความยินดี

ผลการแข่งขัน The 2nd National Basic Stem Innovation Hybrid Foru

วันที่ 22-23 กันยายน 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเกคนโลยี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน The 2nd National Basic Stem Innovation Hybrid Forum 2022 เวที่วิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2
โดยได้รับรางวัลดังนี้
    1.การประกวดแสดงเชิง STEAM Showcase ม.ปลาย ระดับเหรียญกอง รองชนะเลิศอันดับ 2
     2.การประกวดโครงงานสะตีมศึกษาประเภทนวัตกรรม + AI (Student STEAM Project Contest) - แบบนำเสนอด้วยวาจาระดับเหรียญทอง
     3.การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) ม.ปลาย ระดับเหรียญกอง 1 เหรียญและระดับเหรียญเงิน 1 เหรียญ
    4.การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) ม.ต้น ระดับเหรียญเงิน 1 เหรียญ
    5.STEAM Challenge ม.ปลาย ระดับเหรียญทองแดง
    6.STEAM Photo contest ระดับเหรียญเงิน 1 เหรียญและเหรียญทองแดง 4 เหรียญ
    7.การออกแบบและสร้างแบบจำลองสามมิติ ม.ปลาย เข้าร่วมการแข่งขัน
    8.Kid Bright Racing เข้าร่วมการแข่งข้น