ผู้บริหาร

นายวุฒิไกร  วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
( ผู้บริหารโรงเรียน )
นางปริยา  บุญตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการโรงเรียน )
นายกฤษณ์พีรัช  ชลยศปกรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการโรงเรียน )
นายปรัญชัย  ใจมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน )