กลุ่มส่งเสริม

นายฐิติพันธ์  วางโต
ครูผู้ช่วย
( งานแนะแนว )
นางสาวสุนิศา  หาวงค์
-
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  ขวัญทอง
-
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
นางสาวพิชชาภัทร์  ปิงยศ
-
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )