ภาษาต่างประเทศ

นางทิวาพร  เตชะรุจิพร
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางสาวธนาภรณ์  กันทิยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน )
นางสาวณัฐชยาพร  พิทักษ์โสธรสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน )
นางสาวทิพวัลย์  คนอยู่
ครู
( ครูผู้สอน )
นางสาวจุฑาทิพย์  คำเดช
ครู
( ครูผู้สอน )
นางสาวชมพูนุท  กังวาลไพร
ครู
( ครูผู้สอน )
นางสาวธมลวรรณ  พรหมรักษ์
ครู
( ครูผู้สอน )
นางสาวสาวิตรี  ทานา
ครู
( ครูผู้สอน )
นายศักดิ์สิทธิ์  บัวผา
ครู
( ครูผู้สอน )