การงานอาชีพ

นางพัชรินทร์  เหลืองทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นายปริญญา  นามเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน )
นางรัตติยา  พัฒนากร
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน )
นางวิภาพร  ประสานศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน )
นางลัดดาวัลย์  โสตถิกุล
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นางจรวยพร  ศรีฝั้น
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นางสาวรัตน์มณี  เทพทอง
ครู
( ครูผู้สอน )
ว่าที่ร้อยตรีทิวากร  ใจแก้ว
ครู
( ครูผู้สอน )