สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกรุ่ง  จันเดียว
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางสาวนราพร  ญาณไพศาล
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นางสาวชนัสดา  ไชยวรรณ
ครู
( ครูผู้สอน )