สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวชนัสดา  ไชยวรรณ
ครู
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
ว่าที่ร้อยเอกรุ่ง  จันเดียว
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นายนวมินทร์  ต้นตระกูล
ครู
( ครูผู้สอน )
นายณพนันต์  ศรีจันทร์
ครู
( ครูผู้สอน )