ศิลปะ

นางสาวฐานมาศ  คนหมั่น
ครู
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางสาวธมลวรรณ  สง่ารูป
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นางสาวชรินรัตน์  พิบูลย์
ครู
( ครูผู้สอน )
นางสาวรุ้งทิพย์วาพร  ถาวัน
ครู
( ครูผู้สอน )