ภาษาไทย

นางศรัญญา  วงศ์อดิลักษณ์
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางธวัลยา  พจนาภรณ์
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นางยุพา  สิทธิประเวช
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นางเกศรินทร์  บ่อแก้ว
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นางสาวกรนิกา  ใจมุข
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นายจิรยุทธ์  ประภาทรงสิทธิ์
ครู
( ครูผู้สอน )