สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีรวุฒิ  เชื้อพระชอง
ครู
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางสาวรัศมี  พงษ์ตา
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน )
นางสาววาสนา  ตั้งชัยสุริยา
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน )
นางพัชรินทร์  สุภามวน
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน )
นางสาวลภัสรดา  สังขะโต
ครู
( ครูผู้สอน )
นายกฤษดา  อินต๊ะแสน
ครู
( ครูผู้สอน )