วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุมารินทร์  หัวเวียง
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นายธีระศักดิ์  โพธินาม
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นายวิโรจน์  อินตะมูล
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นายชัยวุฒิ  ไฝคำ
ครู
( ครูผู้สอน )
นายพิพัฒน์  อุตะมะ
ครู
( ครูผู้สอน )
นางรุจิรา  สันชุมภู
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นางสาววิมลมณี  นามวงค์
ครู
( ครูผู้สอน )
นางสาววิไลวรรณ  จันทรา
ครูผู้ช่วย
( ครูผู้สอน )
นายสักรินทร์  หงษ์คำ
ครู
( ครูผู้สอน )
นางสาวปฐมาวดี  เกี้ยวสุนทร
ครู
( ครูผู้สอน )
นางสาววชิราวัลย์   นันต๊ะ
ครู
( ครูผู้สอน )