คณิตศาสตร์

นางสาวศิรประภา  อุดมศิลป์
ครู
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางอุบล  เครือคำอ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอน )
นายเมธี  ศรีบุญเรือง
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน )
นายสกุล  ไชยวงค์
ครู
( ครูผู้สอน )
นายภูริณัฐ  กุ่ยสาคร
ครู
( ครูผู้สอน )