พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (Mission)

    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

    2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

    3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

    4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

    5. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning อย่างมีประสิทธิภาพ

    6. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์  (Objectives)

     ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

เป้าหมายหลักในการพัฒนา  ( Main  Goals)

     1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

     2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

     3. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

     4. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

     5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning อย่างมีประสิทธิภาพ

     6. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการศึกษา