เอกลักษณ์ของโรงเรียน

" โรงเรียนประชารักษ์ "

โรงเรียนที่จัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ท้องถิ่น และชุมชน