อัตลักษณ์ของนักเรียน

คนดีศรีสารภี
"สำนักดี รักดี สัมมาชีพดี"