วิสัยทัศน์โรงเรียน

“โรงเรียนสารภีพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการพัฒนานวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล”