ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนสารภีพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสารภี สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษา ได้ติดต่อซื้อที่ดินที่ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จากนางกิมฮ้อ นิมมานเหมินทร์ จำนวน 35 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เป็นเงิน 1,750,000 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งโรงเรียนและเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2521 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1) จำนวน 3 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 3 ห้องเรียน โดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และมีนายวิโรจน์ นามบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก มีครู 14 คน และนักเรียน 256 คนต่อมาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2521 จึงได้ย้ายเข้ามาทำการสอนในบริเวณที่ดินของโรงเรียน และได้ถือวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน : สีม่วง - สีขาว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกสารภี