ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน สารภีพิทยาคม
ที่ตั้ง 284 หมู่ที่ 2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-321254, 080-495-0384
โทรสาร 053-325714
ชื่อเว็บไซต์ https://sarapee.devcm.info
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 0
สังกัด สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง  564
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 426
จำนวนนักเรียนหญิง 623
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,049
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 67
ชื่อผู้อำนวยการ นายวุฒิไกร วรรณการ